Slovenská
entomologická
spoločnosť

prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD.

prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD.

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave (1973) odbor biológia-chémia.
Venoval sa od študentských čias entomológii a to najmä koleopterológii.
Publikoval práce z oblasti ekológie a zoocenológie chrobákov (350) najmä z chránených území Slovenska. Je autorom aj monografických štúdií (Coleoptera Tatier, Coleoptera Jurského Šúru a i.).
Vychoval viac ako 65 diplomantov, 6 doktorandov, ktorí pôsobia aj v oblasti výskumu a mapovaní hmyzu.

Oto Majzlan je aj editorom a spolueditorom niekoľkých kníh.
Kniha Príroda rezervácie Šúr je voľne k stiahnutiu.

Práce, ktorých je autor alebo spoluautor a ktoré vyšli v:

Entomofauna Carpathica:

Majzlan Oto, Cunev Jozef
Chrobáky (Coleoptera) slaniska pri obci Tvrdošovce

Majzlan Oto
Chrobáky (Coleoptera) v hniezdach vtákov

Folia Faunistica Slovaca:

Majzlan Oto, Štepanovičová Oľga, Fedor J. Peter
Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) na území NPR Čachtický hradný vrch(CHKO Malé Karpaty)

Folia Oecologica:

Majzlan Oto
The beetle (Coleoptera) assemblages in various biotopes in the surroundings of the Domica cave (National Park Slovenský kras)

Majzlan Oto, Fedor J. Peter
The phenology of geobiont beetles (Coleoptera) and other arthropods (Arthropoda) in the Vysoké Tatry Mts

Majzlan Oto, Fedor J. Peter
Seasonal dynamics of geobiont arthropods in mountainous spruce forests with a special emphasis on beetles (Coleoptera)

Majzlan Oto, Gajdoš Peter
Changes in alpine meadow epigeal fauna in the Západné Tatry Mts induced by nitrogen and phosphorus additions to the soil and analysed on example of beetles (Coleoptera) assemblages

Majzlan Oto, Majzlan Juraj
Eoropean spruce as an indicator of environmental pollution: an example from the Vysoké Tatry Mts.

Majzlan Oto
Flight activity of beetles (Coleoptera) in Vysoké Tatry Mts (Malaise fauna)

Naturae Tutela:

Majzlan Oto
Hniezdna fauna chrobákov (Coleoptera) Krakle belasej (Coracias garrulus)

Majzlan Oto
Cenózy chrobákov (Coleoptera) vo vinohradoch Sv. Jura pri Bratislave

Majzlan Oto, Majzlan Juraj
Sociony chrobákov (Coleoptera) na halde lúženca z niklovej huti v Seredi

Majzlan Oto
Fauna chrobákov (Coleoptera) voľnej prírody v okolí obce Bučany

Majzlan Oto
Spomienka na nedožitých 100 rokov prof. Ladislava Korbela

Majzlan Oto, Boháč Jaroslav
Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera: Staphylinidae)

Majzlan Oto
Chrobáky (Coleoptera) Brusna a Liptovskej Tepličky v Národnom parku Nízke Tatry

Straka Vladimír, Majzlan Oto
Fauna dovojkrídlovcov (Diptera) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v CHKO Malé Karpaty (Južné Slovensko)

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 1.

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 2.

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 3.

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 4.

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 5.

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 6.

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 7.

Majzlan Oto
Letová aktivita nosáčikov (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) v NPR Bábsky les pri Nitre

Majzlan Oto, Roháčová Magdaléna
Faunistické príspevky zo Slovenska

Majzlan Oto
Chrobáky (COLEOPTERA) Šenkvického a Martinského lesa pri Senci

Straka Vladimír, Majzlan Oto
Dvojkrídlovce (DIPTERA) Martinského lesa pri Viničnom (Južné Slovensko)

Majzlan Oto
Letová aktivita chrobákov (COLEOPTERA) vo Vyských Tatrách

Gajdoš Peter, Majzlan Oto
Pavúky pieskových biotopov v okolí obce Sekule (CHKO Záhorie)

Fedor Peter J., Majzlan Oto
Diverzita a stratifikácia spoločenstiev chrobákov (COLEOPTERA) ako súčasti vzdušného planktónu v ekosystéme lužného lesa

Majzlan Oto
Chrobáky (COLEOPTERA) NPR Veľký Báb pri Nitre

Dubovský Michal, Fedor Peter, Degma Peter, Majzlan Oto
Ecology of Diplurans (DIPLURA) in xerothermophilous oak wood ecosystems (SW Slovakia)

Gajdoš Peter, Majzlan Oto
Pavúky (ARANEAE) pieskov v okolí Malaciek a Lakšárskej Novej Vsi

Gajdoš Peter, Majzlan Oto
Pavúky (ARANEAE) Prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty

Majzlan Oto
Význam agroštruktúr pre stabilitu diverzity koleopterocenóz

Majzlan Oto
Obraz fauny chrobákov (COLEOPTERA) v PR Suché doly (NP Muránska planina)

Varga Lukáš, Fedor Peter J.,Mock Andrej, Majzlan Oto
Stonôžky (CHILOPODA) a mnohonôžky (DIPLOPODA) ako súčasť synantropnej fauny urbánneho prostredia

Majzlan Oto
Sekundárne mokrade a fauna chrobákov (COLEOPTERA) pri obci Koš

Rosalia Nitra:

Gajdoš Peter, Majzlan Oto, Ambros Michal
Pavúky (ARANEAE) masívu Rokoša (Strážovské vrchy)

Majzlan Oto
Vybrané druhy hmyzu (COLEOPTERA) prírodnej rezervácie Ľutovský drieňovec v južnej časti Strážovských vrchov

Majzlan Oto
Chrobáky (COLEOPTERA) masívu Rokoša a okolia (Strážovské vrchy)

Majzlan Oto
Epigeické chrobáky (COLEOPTERA) Národnej prírodnej rezervácie Bábsky les

Majzlan Oto, Deván Pavel
Vybrané skupiny hmyzu (HYMENOPTERA, NEUROPTERA, MECOPTERA, RAPHIDIOPTERA) Rokoša

Straka Vladimír, Majzlan Oto
Dvojkrídlovce (DIPTERA) prírodnej rezervácie Ľutovský drieňovec v južnej časti Strážovských vrchov

Straka Vladimír, Majzlan Oto
Dynamika abundancie dvojkrídlovcov (DIPTERA) na území Národnej prírodnej rezervácie Bábsky les pri Nitre (južné Slovensko)

Majzlan Oto, Cunev Jozef
Chrobáky (COLEOPTERA) a blyskavky (HYMENOPTERA: CHRYSIDIDAE)okolia Dolných Vesteníc (Strážovské vrchy)

Majzlan Oto, Ondrejková Marcela
Chrobáky (COLEOPTERA) Národnej prírodnej rezervácie Vyšehrad v pohorí Žiar

Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov.:

Majzlan Oto
Indikácia stability lesa na príklade saprofágnych a xylofágnych chrobákov v okolí Bratislavy

Varia:

Majzlan Oto, Jászay Tomáš
Chrobáky

Majzlan Oto
Spoločenstvá chrobákov (COLEOPTERA) Martinského lesa pri Senci

Majzlan Oto, Vidlička Ľubomír
Fenológia pôdnych bezstavovcov na troch plochách v podmienkach Vysokých Tatier