Slovenská
entomologická
spoločnosť

Stanovy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV

Stanovy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV

§ 1

Postavenie, sídlo a pôsobnosť Slovenskej entomologickej spoločnosti

 1. Slovenská entomologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba SES) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov a neprofesionálnych záujemcov v oblasti entomológie, prípadne iných príbuzných vedných disciplín.
 2. SES vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba SAV), ku ktorej sa pridružuje na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV. SES predkladá príslušnému orgánu SAV výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca SAV má právo zúčastniť sa rokovania výboru SES.
 3. SES je registrovaná na území Slovenskej republiky a jej sídlom je Bratislava.
 4. SES pôsobí na území Slovenskej republiky .
 5. SES je samostatnou právnickou osobou.

§ 2

Poslanie a hlavné úlohy SES

Poslaním SES je najmä:

 1. Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj entomológie na Slovensku.
 2. Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj entomológie a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky.
 3. Podieľať sa na tvorbe legislatívy súvisiacej s ochranou a výskumom entomofauny.
 4. Koordinovať v rámci SES činnosť sekcií, pobočiek, pracovných skupín a odborných komisií
 5. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na podchytenie mladých a neprofesionálnych záujemcov o entomológiu.
 6. Prezentovať a propagovať výsledky entomologického výskumu a poznatky v entomológii..
 7. Poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.
 8. Uskutočňovať národné a medzinárodné vedecké a odborné podujatia, prednášky, diskusie, pracovné schôdze, entomologické exkurzie a iné vhodné aktivity.
 9. Rozvíjať vlastnú výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť.
 10. Informovať svojich členov o činnosti SES.
 11. Pri plnení svojich úloh spolupracovať s vedecko-výskumnými pracoviskami, vysokými školami a podľa potreby aj s ďalšími právnymi subjektmi a osobami.
 12. Garantovať serióznosť práce v oblasti entomológie a dôstojného partnera pre spoluprácu s inými subjektmi.
 13. Viesť členov k zásadám ochrany prírody a usilovať o ochranu životného prostredia na základe vedeckých poznatkov.

§ 3

Členstvo

 1. Členovia SES sú riadni, mimoriadni a čestní. V odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť prijímať aj členov kolektívnych.
 2. Riadnym členom SES sa môže stať vedecký alebo odborný pracovník v odbore entomológie alebo príbuzných vedných disciplín s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý aktívne pracuje vo výskume alebo na pedagogickom úseku a publikuje výsledky svojej práce vo vedeckej a odbornej tlači.
 3. Mimoriadnym členom SES sa môže stať občan, ktorý nespĺňa predpoklady riadneho člena, avšak svojou činnosťou je prospešný pri plnení úloh SES a dosiahne vek 18 rokov. Záujemcovia o členstvo, starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov, sú v pozícii čakateľov na členstvo.
 4. Riadnym členom SES sa môže stať aj mimoriadny člen SES alebo iná osoba, ktorá preukáže svoju odbornú spôsobilosť uverejnením práce entomologického zamerania vo vedeckej alebo odbornej tlači, prípadne inými dôležitými aktivitami prospešnými pre SES. Právo na preradenie uplatní mimoriadny člen na základe písomnej žiadosti Výboru SES, priložením separátu práce alebo overeného dokladu o inej odbornej entomologickej aktivite.
 5. Prijatie za člena SES na základe vyplnenej a podpísanej prihlášky uchádzačom je podmienené písomným odporučením dvoch riadnych členov SES. Uchádzač o členstvo v SES mladší ako 18 rokov potrebuje vo vyplnenej a podpísanej prihláške aj súhlas s podpisom svojho zákonného zástupcu. Nepotrebuje však odporúčanie dvoch riadnych členov SES a môže sa stať čakateľom na členstvo. Čakateľ na členstvo v SES neplatí členský príspevok. Po dosiahnutí veku 18 rokov môže požiadať o prijatie za člena SES. Ak medzitým získa odporúčanie dvoch riadnych členov SES, po dosiahnutí 18 roku života je jeho preradenie za člena SES automatické. Posúdenie odbornej spôsobilosti, preradenie čakateľa za člena a preradenie mimoriadneho člena SES za riadneho je v právomoci Výboru SES. Čakateľ na členstvo a člen SES sú o rozhodnutí písomne informovaní.
 6. Čestným členom SES sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj entomológie. Čestné členstvo na základe predneseného návrhu môže udeliť Valné zhromaždenie SES.
 7. Kolektívnym členom SES sa môže stať právnická osoba (spravidla vedecká organizácia, škola alebo podnik), zastupovaná jedným povereným reprezentantom, ktorý spĺňa podmienky pre riadneho člena.
 8. Členstvo v SES nie je u fyzických osôb podmienené štátnym občianstvom Slovenskej republiky a u právnických osôb sídlom, ani pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
 9. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky Výborom SES a zaplatením členského príspevku. Výšku členského určuje Valné zhromaždenie SES.

§ 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen SES má právo:
 2. a) voliť a byť volený do všetkých orgánov SES
 3. b) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na Valnom zhromaždení a schôdzach SES, kde má pri hlasovaní každý člen jeden hlas vrátane kolektívneho člena, za ktorého hlasuje oprávnený reprezentant
 4. c) byť informovaný o činnosti SES a všetkých jej aktivitách a podieľať sa na týchto aktivitách
 5. d) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré SES vydáva alebo inak zabezpečí
 6. e) používať prostriedky a zariadenia, ktoré má SES k dispozícii pre svoju činnosť
 7. f) šíriť vedecké poznatky v odbore entomológia a zapájať sa do výskumných aktivít SES
 8. g) publikovať odborné a vedecké práce a iné relevantné informácie v periodikách vydávaných SES
 1. Člen SES má povinnosť:
 2. a) zachovávať ustanovenia stanov a rokovacieho poriadku SES a plniť rozhodnutia jej orgánov
 3. b) aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh SES a hájiť jej záujmy, práva a majetok
 4. c) prispievať k uvádzaniu nových vedeckých poznatkov do praxe
 5. d) rešpektovať platné zákonné ustanovenia v oblasti ochrany prírody, tvorby životného prostredia a etické zásady pri odbere študijného materiálu vo voľnej prírode, jeho spracovávaní, publikovaní a využívaní výsledkov práce
 6. e) V rámci svojich možností sa podieľať na výskumných aktivitách na poli entomológie tak v rámci SES ako aj v spolupráci s inými právnickými a fyzickými osobami
 7. f) Prispievať k šíreniu a uplatňovaniu vedeckých poznatkov za účelom ochrany hmyzu
 8. g) svojou činnosťou garantovať odbornosť a zachovávať dobré meno SES
 9. h) platiť členské príspevky s výnimkou čestných členov

§ 5

Zánik členstva:

 1. Členstvo v SES zaniká úmrtím člena, vystúpením, vylúčením alebo zrušením členstva.
 2. Člen SES má právo svoje členstvo ukončiť vystúpením, ktoré oznámi písomne, alebo elektronickou poštou s uvedením dátumu ukončenia členstva. Nie je pritom povinný oznámiť dôvod ukončenia členstva, no má právo tak urobiť.
 3. Riadnemu, mimoriadnemu alebo kolektívnemu členovi môže byť zrušené členstvo, ak napriek upomienkam neplatí členské príspevky za obdobie dlhšie ako dva roky.
 4. Riadny, mimoriadny alebo kolektívny člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä ak jeho jednanie alebo činnosť je v rozpore s povinnosťami člena, ktoré sú určené Stanovami SES, alebo koná v rozpore s poslaním SES. Návrh na vylúčenie člena môže predložiť ktorýkoľvek člen SES písomnou formou Predsedníctvu SES. Návrh na vylúčenie musí byť zdôvodnený. Obvinený člen môže využiť právo byť prítomný pri prejednávaní previnenia a brániť sa proti obvineniu.
 5. O pozastavení alebo zrušení členstva, o vylúčení riadneho, mimoriadneho alebo kolektívneho člena rozhoduje Výbor SES na základe písomného a odôvodneného návrhu navrhovateľa. V prípade odvolania sa proti rozhodnutiu Výboru SES je členstvo obvineného pozastavené do definitívneho rozhodnutia Valného zhromaždenia. O zrušení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na základe zdôvodneného návrhu Výboru SES. Dotknutá osoba je o pozastavení členstva v SES alebo o vylúčení písomne informovaná. Práva člena SES sa strácajú dňom s dátumom rozhodnutia o vylúčení.
 6. Rozhodnutie o vylúčení riadneho, mimoriadneho alebo kolektívneho člena, ako aj o zrušení čestného členstva je prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných oprávnených členov. Hlasovanie o týchto záležitostiach je tajné.

§ 6

Orgány SES

 1. Vedúcimi orgánmi SES pre všetky odvetvia jej činnosti sú:
 2. a) Valné zhromaždenie
 3. b) Výbor SES
 4. c) Predsedníctvo Výboru SES
 5. Kontrolným orgánom SES pre hospodársku činnosť sú jej revízori. Revízori nesmú byť členmi iných štatutárnych orgánov SES.

§ 7

Valné zhromaždenie:

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SES. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Výbor SES obvykle raz za dva roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Výbor SES z vlastnej iniciatívy, alebo na písomnú žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov a to najneskôr do dvoch mesiacov po predložení žiadosti. Valného zhromaždenia sa má právo zúčastniť každý člen SES.
 2. O dátume Valného zhromaždenia je Výbor SES povinný informovať členov SES minimálne jeden mesiac dopredu.
 3. Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:
 4. a) schvaľovať, upravovať a meniť stanovy SES
 5. b) uznášať sa na koncepcii rozvoja a hlavných smeroch činnosti SES, zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov;
 6. c) schvaľovať správy odstupujúceho Výboru SES a revízorov
 7. d) tajným hlasovaním voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu, vedeckého tajomníka, hospodára a ostatných členov Výboru SES a ich náhradníkov, revízorov a ich náhradníkov. Počet kandidátov musí prevyšovať aspoň o 1/3 počet zvolených členov. Hlasovanie je tajné a hlasuje sa o každom kandidátovi osobitne. Hlasovanie za prijatie, zmenu, prípadne zrušenie iných ustanovení okrem § 7 bodu 3d môže byť aj verejné, ak to Valné zhromaždenie pred hlasovaním odsúhlasí nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 8. e) meniť rozhodnutia Výboru SES
 9. f) voliť na návrh Výboru SES čestných členov
 10. g) uznášať sa o zrušení SES
 11. Valné zhromaždenie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti poverený člen predsedníctva Výboru SES.
 12. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná najmenej polovica riadnych členov. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet riadnych členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky.
 13. Za prijatie uznesenia musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zmeny stanov, alebo zrušenie SES musia odhlasovať minimálne dve tretiny prítomných členov.

§ 8

Výbor SES

 1. Výbor SES je výkonným orgánom Valného zhromaždenia SES; riadi činnosť SES v období medzi Valnými zhromaždeniami.
 2. Voľby a zloženie Výboru SES:
 3. a) Výbor SES je volený Valným zhromaždením.
 4. b) Výbor SES sa skladá z predsedu, podpredsedu, vedeckého tajomníka, hospodára a ostatných členov. Počet ostatných členov Výboru SES určí Valné zhromaždenie s ohľadom na celkový počet členstva.
 5. c) Členmi Výboru SES sú ďalej z titulu svojich funkcií predsedovia pobočiek a sekcií SES zvolení týmito zložkami.
 6. d) Predseda, podpredseda, vedecký tajomník a hospodár sú volení do svojich funkcií priamo. Ak žiaden z kandidátov na niektorú priamo volenú funkciu nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, pristúpi sa k ďalším kolám volieb, do ktorých môžu byť navrhnutí aj noví kandidáti.
 7. e) Na každú priamo volenú funkciu môže kandidovať viac kandidátov. Kandidát je do funkcie podľa ods. 2 písm. b) zvolený, ak získa nadpolovičný počet hlasov prítomných členov valného zhromaždenia. Ostanými členmi Výboru SES sa v stanovenom počte stávajú kandidáti na členov Výboru SES v poradí podľa počtu získaných hlasov, aj keď nemusia získať nadpolovičnú väčšinu hlasov.
 8. f) Do tej istej funkcie vo Výbore SES môže byť člen zvolený najviac na dve funkčné obdobia za sebou. Vo výnimočných prípadoch môže Valné zhromaždenie tajným hlasovaním rozhodnúť o zvolení niektorého člena aj na ďalšie funkčné obdobie, je však potrebný jeho predchádzajúci súhlas.
 9. g) Kandidáti, ktorí nezískali dostatočný počet hlasov na zvolenie do funkcie alebo za člena, sa stávajú náhradníkmi Výboru SES, ak s tým súhlasia.
 10. Funkčné obdobie Výboru SES trvá štyri roky.
 11. Členovia Výboru SES vrátane priamo volených funkcií môžu byť odvolaní na základe návrhu, ktorý môže podať každý člen SES písomnou formou, alebo e-mailom na adresu predsedu a podpredsedu Výboru SES. Návrh musí obsahovať zdôvodnenie odvolania a nie je možné podať ho anonymne. O odvolaní z funkcie člena Výboru SES rozhoduje Valné zhromaždenie po prerokovaní predloženého návrhu nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Hlasovanie o odvolaní z funkcie člena Výboru SES je tajné.
 12. Členovia Výboru SES majú právo vzdať sa členstva vo Výbore SES písomnou formou, alebo e-mailom adresovaným predsedovi a podpredsedovi Výboru SES s uvedením dátumu, ku ktorému sa členstva vo Výbore SES vzdáva. Členovia zastávajúci priamo volenú funkciu sú povinní uviesť dôvod vzdania sa funkcie, ostatní členovia sa môžu členstva vo Výbore SES vzdať aj bez udania dôvodu, majú však právo ho oznámiť.
 13. Za členov Výboru SES, ktorí dlhodobo prestanú alebo nemôžu vykonávať svoje funkcie, povoláva Výbor SES zvolených náhradníkov v poradí podľa počtu hlasov získaných na Valnom zhromaždení. Ak svoju funkciu nemôže vykonávať člen Predsedníctva SES, Výbor SES má právo poveriť zastávaním tejto funkcie jedného člena Výboru SES po jeho predchádzajúcom súhlase. Vykonávanie takto zverenej funkcie je platné do najbližšieho Valného zhromaždenia.
 14. Schôdze Výboru SES zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka; okrem toho tiež do dvoch týždňov na základe písomnej, alebo elektronicky zaslanej žiadosti aspoň jednej tretiny členov Výboru SES.
 15. Výbor SES je uznášaniaschopný za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Za uznesenie Výboru SES sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 16. Členovia Predsedníctva sú pri jednaní Výboru SES nezastupiteľní, predsedu sekcie a pobočky môže zastupovať poverená osoba.
 17. Do kompetencie Výboru SES patrí:
 18. a) riadiť a koordinovať činnosť SES v období medzi riadnymi voľbami Výboru SES
 19. b) schvaľovať správu o hospodárení a činnosti za kalendárny rok a plán činnosti a hospodárenie na budúci rok
 20. c) poverovať Predsedníctvo SES
 21. c) zriaďovať odborné komisie a pracovné skupiny pre krátkodobé úlohy
 22. d) organizovať a koordinovať spoluprácu s inými subjektmi
 23. e) menovať, dopĺňať a odvolávať redakčné rady periodík SES
 24. f) vydávať spravodaj SES a informovať členov o uskutočnených, aktuálnych a plánovaných činnostiach
 25. g) rozhodovať o prijatí nových členov SES a preradení mimoriadnych členov za riadnych
 26. h) rozhodovať o zániku, zrušení členstva a vylúčení členov, ktorí sa previnili proti stanovám a etike SES.
 27. i) navrhovať čestných členov SES

§ 9

Predsedníctvo Výboru SES:

 1. Výkonným orgánom Výboru SES je Predsedníctvo, ktoré riadi SES v období medzi schôdzami Výboru SES.
 2. Predsedníctvo tvoria predseda, podpredseda, vedecký tajomník a hospodár.
 3. Činnosť Predsedníctva riadi predseda, ktorý podľa potreby zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda alebo vedecký tajomník SES.
 4. Činnosť Predsedníctva SES podlieha schváleniu Výborom SES. 

§ 10

Revízori

 1. Dozor nad hospodárskou činnosťou SES, pokiaľ táto funkcia spadá do kompetencie Výboru SES, vykonávajú revízori, ktorí z hľadiska hospodárskeho posudzujú aj plnenie úloh všetkých zložiek SES.
 2. Revízorov a ich náhradníkov volí Valné zhromaždenie z členov SES na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím Výboru SES podľa zásad platných pre voľby do Výboru SES. Revízori nemôžu byť členmi iných rozhodujúcich orgánov SES s výnimkou odborných sekcií.
 3. Revízori a ich náhradníci sa môžu zúčastňovať s hlasom poradným na zasadaní orgánov SES.
 4. O svojej činnosti podávajú pravidelne správy Výboru SES a Valnému zhromaždeniu.
 5. Bez súhlasu revízorov nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o použití prebytkov alebo úhrade straty.
 6. Revízori a ich náhradníci sa môžu vzdať svojej funkcie písomnou formou alebo e-mailom adresovaným tajomníkovi SES

§ 11

Pobočky:

 1. Vo významných strediskách (pedagogických, vedeckých, regionálnych), kde sú k tomu potrebné predpoklady, môžu členovia SES založiť pobočky, ktoré po posúdení účelnosti pobočky schvaľuje Výbor SES.
 2. Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy SES v okruhu svojej pôsobnosti.
 3. Výbor pobočky je spravidla trojčlenný, skladá sa z predsedu a dvoch členov. Predsedu a členov výboru pobočky volia členovia pobočky tajným hlasovaním, primerane tak platia ustanovenia §8 aj v tomto prípade.
 4. Členovia pobočky sú zároveň členmi SES a nie je možné stať sa členom pobočky bez súčasného členstva v SES.
 5. Predseda pobočky je súčasne členom Výboru SES, v prípade potreby ho však môže zastupovať ním poverený zástupca.
 6. Výbor pobočky je povinný spolupracovať s Výborom SES, pravidelne ho informovať o svojej činnosti a konzultovať s ním závažnejšie rozhodnutia, týkajúce sa celej SES.

§ 12

Sekcie a odborné skupiny:

 1. Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže SES vytvárať sekcie alebo odborné skupiny [ďalej sekcie], do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.
 2. Sekcie sa vytvárajú bez ohľadu na teritoriálne členenie SES. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci pobočiek.
 3. Podmienkou členstva v sekcii je členstvo v SES. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií.
 4. Organizáciu sekcií, ako aj spôsob ich činnosti určí Výbor SES.

§ 13

Hmotné prostriedky a hospodárenie

 1. Hmotné prostriedky na činnosť SES tvoria členské príspevky, dotácie a dary poskytnuté Slovenskou akadémiou vied, alebo inými právnickými alebo fyzickými osobami a príjmy z vlastnej činnosti.
 2. Výbor SES zostaví koncom každého roku plán činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok.
 3. SES hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok. Platby a príjmy SES prebiehajú na účte SES v peňažnom ústave.
 4. V prípade poskytnutia dotácie SAV, predkladá SES orgánom SAV výročnú správu o činnosti a hospodárení.
 5. Za majetok SES zodpovedá Výbor SES, ktorý správou majetku poverí jedného člena.

§ 14

Zastupovanie SES

 1. V mene SES rokujú a podpisujú podľa týchto stanov predseda, podpredseda a vedecký tajomník tak, že k názvu SES pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných je oprávnený rokovať aj hospodár SES; v týchto veciach sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.
 2. Výbor SES môže splnomocniť svojich jednotlivých členov prípadne aj iné osoby, najmä vedúcich pracovníkov SES, aby v rozsahu ktorý určí, zastupovali SES a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za SES s dodatkom „v zastúpení.“ Zastupovanie môže byť iba na dobu určitú, stanovenú Výborom SES podľa charakteru, rozsahu a doby zastupovania.

§ 15

Spolupráca a reprezentácia

 1. SES môže pri plnení svojich cieľov spolupracovať s obdobnými národnými a nadnárodnými spoločnosťami a inštitúciami, ktoré majú obdobné úlohy.
 2. Predsedníctvo Výboru SES je oprávnené v odôvodnených prípadoch poveriť reprezentáciou SES na vybraných akciách, prípadne v špecifických činnostiach ktoréhokoľvek riadneho člena (alebo členov) SES. Podmienkou je súhlas poverených členov s výkonom takejto činnosti. Poverenie môže byť iba na dobu určitú, stanovenú Predsedníctvom SES podľa charakteru, rozsahu a doby reprezentovania.

§ 16

Zánik SES

 1. SES zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov alebo o zániku rozhodne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle platnej legislatívy.
 2. Ak SES zanikne, majetok ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne Slovenskej akadémii vied.

§ 17

Záverečné ustanovenie:

 1. Stanovy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa príslušných zákonných predpisov.