Slovenská
entomologická
spoločnosť

História

História

1910 – 1918 – Uhorsko

Slovenský entomológovia začali vyvíjať spolkovú činnosť po prvýkrát už v roku 1910, keď v Uhorsku vznikla Uhorská entomologická spoločnosť. Jej prvý predsedom sa stal rodák zo Slovenska Gejza Horváth (*1847–†1937) z ktorého iniciatívy bola spoločnosť založená. Jej členmi sa stali aj viacerí ďalší pôvodom slovenskí entomológovia.

1918 – 1939 – Československo

V roku 1918 sa vznikom Československa zmenila politická situácia. Česká společnost entomologická, ktorá vznikla už v roku 1904 sa premenovala na Československú společnost entomologickú a jej členmi sa postupne stávali aj slovenskí záujemcovia o entomológiu. Už v roku 1921 vznikali aktivity smerujúce k založeniu pobočky spoločnosti v Bratislave, ale okolnosti neboli dostatočne priaznivé. Spoločnosť vyvíjala veľmi bohatú činnosť až do roku 1939, kedy prišlo k rozpadu štátu a osamostatneniu Slovenska.

1941 – 1946 – Slovenský štát

Už necelé dva roky po vzniku Slovenského štátu došlo k oživeniu záujmu o entomológiu a to hlavne zo strany amatérskych entomológov. Prvá Slovenská entomologická spoločnosť bola založená dňa 28. februára 1941 v Žiline. Jej predsedom sa stal amatérsky lepidopterológ Jozef Staněk (*1902–†1981). Miestopredsedom bol Jozef Veselý (*1895–†?) a tajomníkom Anton Emil Smutný (*1918–†1989). Členmi spoločnosti boli aj viacerí entomológovia, ktorí neskôr významne zasiahli do entomologického výskumu na Slovensku (Ľ. Korbel, J. Gulička, J. Zelný). Prvá SES zanikla za nevyjasnených okolností pravdepodobne v roku 1946.

1957 vznik Československej entomologickej spoločnosti pri SAV

Po vojne bola pri reorganizácii spolkového života vytvorená aj Československá entomologické spoločnosť pri ČSAV. Ustanovená bola 7.VI.1956 v Prahe. Medzi jej členmi bolo aj 37 členov zo Slovenska. Pre nich mala byť vytvorená samostatná pobočka. Jej zriadením bol poverený Doc. Dr. Ladislav Korbel, ktorý bol 19.IV.1957 SAV menovaný za predsedu prípravného výboru Slovenskej odbočky ČSES. Dňa 10. mája 1957 o 10. hodine zvolal prípravný výbor na čele s Doc. Dr. Ladislavom Korbelom zakladajúcu schôdzu, na ktorej bola založená Československá entomologická spoločnosť na Slovensku pri Slovenskej akadémii vied. Prítomných bolo 28 členov a do výboru boli zvolení: Doc. Dr. Ladislav Korbel (*1912–†2006) – predseda, Dr. Ondrej Mačička – podpredseda a prom. biol. Milan Trpiš – tajomník. V novembri 1957 mala už 41 členov. Jej členmi sa stali aj niektorí bývalí členovia SES zo Žiliny (A. Smutný, J. Zelný).

1960 – Prvé entomologické dni na Slovensku

Prvé Entomologické dni na Slovensku sa uskutočnili v Nitre 4.-7. júna 1960, druhé ED sa uskutočnili 24.-27.VI.1961 v Banskej Štiavnici. Postupne prerástli do pravidelných stretnutí entomológov zo Slovenska ale aj z Čiech.

1961 – 2007 – Vydávanie periodika Entomological Problems

V roku 1960 prišlo aj k dohode medzi entomologickou spoločnosťou a redakciou Biologických prác ohľadom vydávania entomologického zborníka raz ročne v rámci Biologických prác. Prvé číslo sa podarilo vydať v marci 1961. Oficiálny názov zborníka bol Entomologické problémy a zameriaval sa na vydávanie rozsiahlejších monotematických prác. Zmena nastala v roku 1965 kedy došlo k osamostatneniu zborníka od Biologických prác, ale periodicita ostala jedno číslo ročne. Ďalšia zmena nastala v roku 1992 kedy bol zborník premenený na časopis vychádzajúci 2-krát za rok a následne v roku 1993, kedy prišlo ku zmene názvu na Entomological Problems. Vydávanie časopisu bolo ukončené v roku 2007 po vydaní 37. ročníka.

1965 – 1966 – vyznik samostatnej Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV

Na plenárnej schôdzi 27.I.1965 bol zvolený na tri roky nový výbor spoločnosti: Doc. Ing. Alexander Huba – predseda, Doc. Dr. Ladislav Korbel – podpredseda a Dr. Ilia Okáli – tajomník. Spoločnosť mala vtedy 65 členov. V marci 1966 sa slovenská pobočka osamostatnila a bola premenovaná na Slovenskú entomologickú spoločnosť pri SAV. Členská základňa sa skladala z entomológov pracujúcich v SAV, na vysokých školách, v rezortných výskumných ústavoch a múzeách ale aj z neprofesionálov, pre ktorých bola entomológia záľubou. Významnou udalosťou v SES bolo vytvorenie Komisie pre slovenské entomologické názvoslovie v apríli 1965.

1966 – po súčastnosť

Významnou udalosťou v SES bolo vytvorenie Komisie pre slovenské entomologické názvoslovie v apríli 1965. V roku 1975 bola vydaná publikácia Slovenské mená hmyzu, v roku 1984 vyšiel Entomologický náučný slovník. Na výročnej členskej schôdzi 11.IV.1968 bol zvolený na ďalšie 3 roky (1968–1970) nový výbor SES v rovnakom zložení ako v predchádzajúcom období. Dňa 15.XII.1970 sa uskutočnila ďalšia výročná členská schôdza z ktorej vzišiel nový výbor v zložení: Prof. Ladislav Korbel – predseda, Doc. Ing. Alexander Huba – podpredseda, a Dr. Ilia Okáli – tajomník. Spoločnosť mala 79 členov. V dňoch 4–6.VI.1971 zorganizovala spoločnosť Entomologické dni v Leviciach a v termíne 1–4.VI.1973 na Červenom Kameni.
V roku 1977 začal pracovať výbor SES zvolený na valnom zhromaždení 16.XII.1976 v zložení: Prof. Dr. Oľga Štepanovičová – predseda, Doc. Ing. M. Čapek – podpredseda a Dr. L. Jedlička – tajomník. V spoločnosti bolo registrovaných 143 členov. Od 29.I.1980 začalo funkčné obdobie výboru v zložení: Prof. Dr. Oľga Štepanovičová – predseda, Doc. Ing. M. Čapek – podpredseda a Dr. O. Majzlan – tajomník. Dňa 4.III.1982 bol zvolený výbor na ďalšie funkčné obdobie: Dr. Ilia Okáli – predseda, Dr. J. Řeháček – podpredseda a Dr. O. Majzlan – tajomník. Členská základňa spoločnosti dosiahla 218 členov.
Pribúdaním entomologických pracovísk aj neprofesionálnych entomológov bolo postupne žiaduce vytvoriť územné pobočky spoločnosti. Ako prvá bola v roku 1974 vytvorená Stredoslovenská pobočka, o rok neskôr Bratislavská a Nitrianska a posledná, štvrtá vznikla v roku 1987 Východoslovenská pobočka. Okrem toho vznikli v polovici 70–tych rokov 2 sekcie: Sekcia pre entomofaunistický výskum Slovenska a Arachnologická sekcia.
SES sa podieľa na organizovaní rôznych odborných seminárov, konferencií, kolokvií, exkurzií, prednášok a stretnutí. Od roku 1986 organizuje spoločnosť Koleopterologické kolokviá.
V roku 1977 začali vychádzať „Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV“, ktoré publikovali príspevky z konferencií, seminárov, kolokvií a pracovných stretnutí poriadaných spoločnosťou. Zatiaľ posledné 9. číslo vyšlo v roku 1992.
Od roku 1989 vydáva SES vlastný spravodaj „Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV“, ktorý bol v roku 1995 pretvorený na časopis „Entomofauna carpathica“. Do roku 2008 vychádzali „Správy SES“ 4-krát ročne, od roku 2009 2-krát ročne.