Slovenská
entomologická
spoločnosť

Vyznamní entomológovia, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj entomológie na Slovensku:

Entomológovia