Vyznamní entomológovia, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj entomológie na Slovensku:

Entomológovia