Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 35 číslo 2