Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 33 číslo 2