Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 32 číslo 2.