Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 31 číslo 1.