Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 30 číslo 2.