Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 29 číslo 1.