Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 28 číslo 2.