Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 27 číslo 2.