Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 26 číslo 2.