Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 26 číslo 1.