Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 25 číslo 1.