Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 24 číslo 1.