Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 23 číslo 1.