Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ročník 22 číslo 1-2.