Slovenská
entomologická
spoločnosť

Pokyny pre autorov článkov – redakčné smernice

Pokyny pre autorov článkov – redakčné smernice

Entomofauna carpathica

Vedecký časopis zameraný na pôvodné a originálne vedecké a odborné práce z oblasti entomológie, so zameraním hlavne na oblasť pohoria Karpaty a Karpatskú kotlinu. Všetky vedecké a odborné príspevky sú recenzované.

Príspevky zasielajte na adresu: doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc. Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
e-mail : lubomir.vidlicka@savba.sk

Redakčná rada:
RNDr. Mirko Slovák, CSc., RNDr. Stanislav Kalúz, CSc., Ing. Ladislav Roller, PhD., Prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.

REDAKČNÉ SMERNICE

Entomofauna carpathica uverejňuje pôvodné práce, review a krátke faunistické správy, bibliografie a recenzie publikácií, správy zo života spoločnosti, poznatky z ciest s entomologickou tematikou a pod. Príspevky nie sú honorované. Príspevky sú recenzované.

Od autorov sa žiada, aby na uverejnenie dodali rukopis vyhovujúci po jazykovej stránke, redakcia nezabezpečuje jazykovú korektúru. O prijatí a poradí uverejnenia rukopisov rozhoduje redakčná rada. Rukopis pôvodnej práce nesmie presahovať 25 strán, ostatné príspevky 5 strán, vo výnimočných prípadoch môže rozhodnúť redakčná rada.

Príspevky musia byť napísané bez delenia slov v programe Microsoft Word. Zaslané môžu byť poštou (na CD, DVD) alebo elektronicky na určenú adresu.

Typy písma autori nevyznačujú. Ilustrácie musia byť zaslané samostatne vkvalite minimálne 300 dpi. Originály ilustrácii sa vracajú autorovi len ak o to vopred požiada.

Názov príspevku musí byť výstižný. Meno a plná adresa autora sa uvádza pod názvom príspevku. Doporučené členenie: Cudzojazyčný súhrn (v anglickom jazyku spolu s citáciou), Kľúčové slová (v anglickom jazyku), Úvod, Materiál a metódy, Výsledky, Diskusia, Súhrn, Poďakovanie, Literatúra.

Geografické údaje sa uvádzajú štandardným spôsobom (napr. Slovakia mer., Štúrovo), pri údajoch sa vyžadujú zemepisné súradnice (napr. 49°10’29″S, 20°08’07″V, 1800m). Autori musia rešpektovať kódex zoologickej nomenklatúry (uvádzať plné mená druhov, t.j. meno druhu, autor opisu a rok). Všetky miery je potrebné uvádzať podľa Medzinárodnej sústavy jednotiek Sl. Krátke faunistické práce treba upraviť podľa návodu uverejnenom v r. 22 (1-2).

Literatúru treba citovať nasledovne:

Autori sú zaraďovaní abecedne, práce jednotlivých autorov chronologicky. Uvádzajú sa úplné citácie so všetkými autormi a úplným názvom. Skratky časopisov podľa World List of Scientific Periodicals.

Príklady:
Článok v časopise:
SPELLERBERG, I.F. & FEDOR, P.J. 2003. A tribute to Claude Shannon (1916-2001) and a plea for more rigorous use of species richness, specie diversity and the “Shannon-Wiener” Index. Global Ecology and Biogeography 12(3): 177-179.

Kniha:
BUCHAR, J., DUCHÁČ, V., HŮRKA, K. & LELLÁK, J. 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha, 287 pp.

Kapitola v monografii alebo príspevok v zborníku:
JANSKÝ, V. & DAVID, S. 2010. Vážky (Odonata) PR Šúr, pp. 119-126. In: MAJZLAN, O., VIDLIČKA, Ľ. (eds) Príroda rezervácie Šúr. Ústav zoológie SAV, Bratislava.

On-line publikácie:
de JONG, Y.S.D.M. (ed.) 2011. Fauna Europaea (version 2.4). Web Service available online at http:/ /www.faunaeur.org

V texte sa treba na použitú literatúru odvolávať nasledovne:
(i) jeden autor: KELBEL (1994) alebo (KELBEL 1994); (ii) dvaja autori: REIPRICH a OKÁLI (1988) alebo (REIPRICH, OKÁLI 1988); (iii) traja a viac autorov: BUCHAR et al. (1995) alebo (BUCHAR et al. 1995). Obrazové prílohy musia byť nakreslené dostatočne výrazne. Digitálne fotografie čiernobiele alebo farebné musia mať rozlíšenie minimálne 300 dpi. Nutnosť ich publikovania vo farbe posúdi redakčná rada. Tlačené fotografie musia byť dostatočne kontrastné, rozmery minimálne 13×9 cm. Tabuľky môžu byť vytvorené v programe Microsoft Word (umiestnené za textom) alebo vytvorené v programe Microsoft Excel (dodané ako samostatný súbor). Texty k ilustráciám treba umiestniť za textom článku.

Pokyny pre autorov článkov – redakčné smernice PDF